ข้ามไปยังพื้นที่เนื้อหาหลัก

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ระบบตำรวจในไต้หวัน หลังจากที่ไต้หวันสิ้นสุดจากการปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์แล้ว จากการศึกษาประวัติการพัฒนาการของสถานีตำรวจเทศมณฑลเหมี่ยวลี่ ต้องเริ่มเล่าตั้งแต่สมัยไต้หวันที่ถูกจักรวรรดิญี่ปุ่นปกครอง
 รัชสมัยเมจิปีที่ 28  ( ค.ศ. 1895) ราชวงศ์ชิงและประเทศญี่ปุ่นได้ลงนาม "สนธิสัญญาชิโมโนเซกิ" โดยยกไต้หวันให้อยู่ในอำนาจการปกครองของญี่ปุ่น ทั้งนี้ญี่ปุ่นมองถึงความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารปกครองของตำรวจไต้หวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเปรียบ
เสมือนพื้นฐานการปกครองภายใน พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ มองลึกจนพบว่าตำรวจเป็นกลไลเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการปกครองดูแลไต้หวัน สมัยที่เริ่มปกครองใหม่ๆ สำนักทำเนียบรัฐบาลยังไม่ได้มีการแบ่งเขตการบริหารท้องถิ่นที่ชัดเจน องค์กรการบริหารมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำ จนถึงยุคสมัยไทโชปีที่ 9 ( ค.ศ. 1920)  ผู้ว่าราชการญี่ปุ่นคนแรกที่เข้ามากำกับดูแลไต้หวันในยุคสมัยที่ 1 โดยมีนามว่าแดน เคนจิโร และเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการผลักดันการรปกครองงานแต่ละท้องถิ่นด้วยตัวเอง  จึงตัดสินใจเปลี่ยนระบบกระทรวงจาก 12 แห่ง เปลี่ยนเป็น 5 มณฑล 2 กระทรวง โดยทำการแยกกิจการของตำรวจและกิจการทั่วไปของพลเรือนออกจากกัน ขยายอำนาจของผู้ว่าการมณฑลให้กว้างขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องรับคำสั่งการจากผู้ว่าราชการญี่ปุ่นด้วย จน
กระทั่งเมื่อยุคไทโชได้สิ้นสุดลงในปีที่ 15 ( ค.ศ. 1926) ก็ได้ทำการปรับระบบจาก 5 มณฑล  2 กระทรวง เปลี่ยนเป็น 5 มณฑล 3 กระทรวง ทำให้ระบบการเมืองเริ่มมีมีความเสถียรภาพมั่นคงขึ้น และระบบองค์กรตำรวจนั้นขึ้นตรงโดยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของสำนักทำเนียบรัฐบาล เช่นกรมตำรวจขึ้นสังกัดกับมณฑลหรือกระทรวงของแต่ละท้องถิ่น หรือที่รู้จักกันว่าหน่วยงานตำรวจท้องที่ โดยพื้นที่เหมียวลี่อยู่ภายใต้เขตอำนาจการปกครองดูแลของเทศมณฑลซินจู ซึ่งเป็นหน่วยงานตำรวจท้องที่ สำหรับหน่วยงานตำรวจของเทศมณฑลคือกรมตำรวจ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดจึงมีการตั้งแผนกตำรวจ เพราะฉะนั้นจึงมีการจัดตั้งแผนกตำรวจของเทศมณฑลซินจูเมืองเหมียวลี่ จูหนานและต้าฮู่เป็นต้น
ยุคสมัยที่ไต้หวันกลับเข้าสู่ภาวะบูรณะปฏิสังขรณ์ รัฐบาลไต้หวันได้เข้ามาจัดการเรื่องภายในอย่างรวดเร็ว โดยได้ตั้งสำนักงาน
บริหารไต้หวันขึ้นชั่วคราว (หน่วยงานบริหารที่มีอำนาจสูงสุดของไต้หวัน) และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคมปี 1945 และวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ ปี 1946 ได้ประกาศใช้ "กฎระเบียบหน่วยบริหารของรัฐบาลไต้หวัน" ,"กฎระเบียบบขององค์กรตำรวจในแต่ละมณฑล " 
แบ่งเป็นระบบ 5 มณฑล 3 กระทรวง เริ่มจากไทเป ไทจง ไถหนาน ซินจู เกาสง ฮวาเหลียน ไทตุง เผิงฮู รวม 8 เมือง ซึ่งเหมียวลี่นั้น
เป็นพื้นที่ขึ้นสังกัดใต้การปกครองของซินจู (สถานีตำรวจอยู่ในเขตการปกครองดูแลของกรมตำรวจซินจู) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกใน
การผลักดันนโยบายของรัฐบาล จึงได้ปรับโครงสร้างภายใต้จากเดิมที่อยู่ในอำนาจการปกครองแบบมณฑลปรับเปลี่ยนเป็นกรม
ตั้งเป็นสถานีตำรวจ ด้วยเหตุนี้เดิมทีพื้นที่เหมียวลี่ จูหนานและต้าฮู่ที่ขึ้นสังกัดอยู่ภายใต้การดูแลของกรมตำรวจซินจู จึงเปลี่ยนคำ
นำหน้าเป็นสถานีตำรวจเหมียวลี่ จูหนานและต้าฮู่สังกัดในกรมตำรวจซินจู พร้อมกันนี้ได้ปรับสถานะของสถานีตำรวจท้องถิ่น ป้อม
ตำรวจท้องถิ่นกลายเปลี่ยนเป็นป้อมตำรวจประจำการ สถานีตำรวจประจำการ ทั้งนี้เพื่อความลดช่องว่างความสมดุลระหว่างตัว
เมืองและบ้านนอก
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวันในปีที่ 1949 เดือนสิงหาคม องค์กรตำรวจท้องถิ่นเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง สถานีตำรวจแต่ละแห่ง
เริ่มเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นสำนักงานตำรวจ โดยเปลี่ยนชื่อเดิมจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของสำนักงานตำรวจเทศมณฑลซินจู 
ไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจเขตเหมียวลี่ จูหนานและต้าฮู่ เปลี่ยนเป็นกรมตำรวจแห่งเทศมณฑลซินจูสาขาสำนักงานเขตเหมียวลี่ จู
หนานและต้าฮูฯลฯ
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวันในปีที่ 1950 รัฐบาลไต้หวัน (ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 1947 ยกเลิกสำนักงานหน่วยบริหาร
ไต้หวันภายในวันเดียวกัน) ทั้งนี้เพื่อรองรับมาตรการการปกครองท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐ โดยปรับพื้นที่การบริหารทุกท้องที่ทั่ว
ประเทศ ตามกฎมาตราข้อที่ 7 ว่าด้วย "กฎมาตรการการปรับพื้นที่การบริหารทั่วท้องถิ่นในอาณาเขตไต้หวัน " ด้วยการแบ่งเขตการ
ปกครองใหม่เป็น 5 เทศบาลมณฑล 16 เทศมณฑล เขตเหมียวลี่แบ่งแยกตัวออกจากเทศมนฑลซินจู จัดตั้งระบบเทศมณฑลใหม่
โดยแบ่งเป็นนครในภายใต้การควบคุมดูแลของเทศมณฑลซินจู มีเหมียวลี่ จูหนาน ต้าฮู่รวม 3 เขต และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมปีเดียว
กันเปลี่ยนเป็นเทศมณฑลรัฐบาลเหมียวลี่ เพื่อดูแลเทศมณฑลโดยตั้งอยู่ในเทศมณฑลเหมียวลี่ (ปัจจุบันคือเทศบาลมณฑลเหมี่ยวลี่)
พร้อมกันนี้ได้ปรับองค์กรตำรวจพร้อมกับการปรับพื้นที่บริหาร โดยเปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจเทศมณฑลเหมียวลี่  (ซึ่งจัดตั้งอยู่ ณ
ที่อยู่เก่าของสถานีตำรวจเหมียวลี่ในเขตเทศบาลตำรวจมณฑลซินจูในขณะนั้น ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 136 ถนนจงเจิ้นหลู่ เมือง
เหมียวลี่ ใกล้กับปั้มเติมน้ำมันจงเหมียว) เพื่อดูแลสาขาสถานีตำรวจเทศมณฑลเขตเหมี่ยวลี่ สาขาจูหนานและสาขาต้าฮู่ฯลฯ
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวันในปี1954 เพื่อความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบตำรวจในพื้นที่ราบและที่สูง วันที่ 16
สิงหาคมภายในปีเดียวกัน ได้ทำการแยกสถานีตำรวจไท่อานออกจากสาขาต้าฮู่ โดยเปลี่ยนเป็นสำนักงานสถานีตำรวจเขตไท่อาน
เดียวกัน
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวันเมื่อปี 1968 ผู้กำกับการสำนักงานเหมียวลี่นามว่าเฉินจี่ในขณะนั้น ได้ทำการจัดระบบการปกครองใหม่
เพื่อยกระดับขานรับการพัฒนาตามภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ในแต่ละปีเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อ
สนองตามความต้องการของงานที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดการโยกย้ายเพื่อสร้างขยายสำนักงานตำรวตามที่ได้รับคำแนะนำมา โดยได้
รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล สภาเทศมณฑลอย่างเต็มที่ จึงได้ทำการประมูลฐานอาคารสำนักงานตำรวจเก่าเพื่อนำเงินที่ได้ไป
สร้างอาคารใหม่ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกัน สำนักงานตำรวจเหมียวลี่ก็ย้ายฐานมาทำการอยู่ ณ ที่อยู่ใหม่ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3
เมษายนเริ่มลงมือก่อสร้าง โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม ปี 1969 จัดทำพิธีเปิดเพื่อเข้ามาปฏิบัติการเมื่อเวลา 14 นาฬิกา 
ซึ่งผู้ว่าราชการไต้หวันในสมัยนั้นนามว่าหล่อหยาง ได้จุดปะทะขึ้นเป็นพิธีเปิด ผู้ว่าเทศมณฑลเหมี่ยวลี่หวังเหวิน ได้ทำหน้าที่พิธีกร
จัดการเปิดใช้อาคาร
ตลอดระยะเวลาที่สถานีได้เปิดให้บริการนี้ มีผู้กำกับการสถานีเข้ามารับใช้ประชาชนรวม 25 นาย เริ่มตั้งแต่ผู้กำกับการพ่านจื้อเซียง
 ไปจนถึง ...จึงหยี่ทรง หวังจาฮึงฯลฯ ซึ่งปัจจุบันผู้กำกับการสถานีคือ จิงเฮ้าหมิง ภายใต้การนำของผู้กำกับการสถานี  เราตำรวจทุก
นายจะขอทำหน้าที่อย่าง " ซื่อสัตย์", "มืออาชีพ", "ประสิทธิภาพ", "ห่วงใย" เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึง "ความสดใส", 
"ตำรวจแห่งเหมียวลี่", "ห่วงใย", "แข็งแกร่ง" และให้ความร่วมมือสร้างความสมานฉันท์กับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อให้สอด
คล้องกับแนวคิดของการอุทิศตนบริการเพื่อสาธารณะชน บรรลุซึ่งเป้าหมาย "จิตใจบวงประชาชนนิ่ง สังคมมั่นคง ชีวิตสงบสุข" ทั้งนี้ก็
เพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ได้รับการคุ้มครองที่ดีเลิศทีสุด

 

วันที่อัพเดท:2562-09-23 PM 03:44:28
TOP